و ر يـ ث الـ أ د ب أ بـ و تـ مـ يـ م @Abutamim1426